Ondernemen is


> Deskundigheid

Vaardigheid

> Klanten binnenhalen

Letten op de kosten

> Doorzettingsvermogen

Concentratie

> FOCUS

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als zelfstandige dient u goed na te denken over de vraag of het voor u verstandig is om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. En zo ja, tegen welke voorwaarden.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering ofwel AOV dekt het risico dat u ziek wordt of een ongeval krijgt als gevolg waarvan u uw werkzaamheden niet meer kunt uitoefenen en daardoor inkomen mist. Dit inkomensverlies wordt geheel of gedeeltelijk opgevangen door een dergelijke AOV.

Stel u maakt elk jaar een winst van € 90.000. Na 3 jaar besluit u een eigen woning te kopen van € 300.000 met een hypotheek van € 330.000. De hypotheekrente is 5%. Bruto betaalt u dan € 16.500 aan rente. Uw partner heeft geen of een laag inkomen. Kortom het huishouden draait bijna geheel op uw inkomen.
Het is duidelijk dat als u geen AOV hebt, en u wordt ziek of (tijdelijk) arbeidsongeschikt, u in grote financiele problemen kunt komen. Om dit (tijdelijke) inkomensverlies te dekken kunt u een AOV afsluiten, maar welke AOV moet u afsluiten en onder welke voorwaarden. Dat vindt u hierna uitgelegd (tekst afkomstig van Joas Financiele Dienstverlening)


Waar moet u op letten bij een AOV?

Hoogte verzekerd bedrag

Standaard wordt 80% van het laatst of gemiddeld verdiende inkomen verzekerd. In een aantal gevallen is dit meer dan de verzekerde nodig heeft. Wij staan uitvoerig stil bij de hoogte van het verzekerde bedrag. Een lager verzekerd bedrag drukt de hoogte van de premie.

 

Ook staan wij stil bij de vaste lasten in het bedrijf, hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een lease contract of huur van een werkruimte. Deze lasten lopen door terwijl er geen of weinig omzet wordt gemaakt om deze lasten te betalen. Een vaste lasten dekking geeft het eerste jaar een extra uitkering om deze kosten te kunnen betalen. Wij inventariseren samen met u of zo’n vaste lasten verzekering voor u noodzakelijk is.

 

Wachttijd

Regelmatig zien wij een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) waar een wachttijd van 7 of 14 dagen wordt gehanteerd.  Een flinke Griep zorgt er voor dat verzekeringmaatschappijen al moeten gaan uitkeren. Uiteraard verwerken zij dit in de premie. Samen met u kijken we hoe lang de u zelf een arbeidsongeschiktheid kunt opvangen. 1 maand, 3 maanden? Hoe langer de wachttijd hoe lager de premie.

 

Uitkeringsdrempel en uitsluitingen

Wij vinden dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) alle vormen van arbeidsongeschiktheid moet dekken, verzekeringen die bepaalde ziekten uitsluiten of alleen ongevallen dekken hebben voor ons onvoldoende kwaliteit.

De uitkering dient in onze visie ook plaats te vinden als er sprake is van een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Wij gaan dan ook uit van een zo laag mogelijke uitkeringsdrempel

 

Uitkeringsduur

Helaas zien wij regelmatig dat om premie te besparen de uitkering op maximaal 5 jaar is gezet. Wij vinden dat dit de kwaliteit van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zwaar onder druk zet en een “schijn”zekerheid geeft aan de verzekerde. Wij adviseren ook altijd de uitkeringsduur tot het einde van het contract te houden.

Eindleeftijd

Sparen vinden wij beter dan verzekeren. Wij staan dan ook altijd stil bij de vraag eindleeftijd verzekering tot 65 of eindleeftijd tot 60. Waarbij wij een kapitaal vaststellen dat nodig is om de periode 60 tot 65 te overbruggen. Doormiddel van een spaarpolis met gegarandeerde  kapitalen en een vrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, wordt er een kapitaal gerealiseerd die altijd uitkeert bij 60 jarige leeftijd. Is de verzekerde arbeidsongeschikt dan is hij in staat de  laatste 5 jaar te overbruggen. Is de verzekerde arbeidsgeschikt dan heeft hij een kapitaal beschikbaar die hij voor verschillende doeleinden kan gebruiken, zoals (gedeeltelijk) stoppen met werken. De premie die de verzekerde  minder betaald voor de eindleeftijd 60 wordt gebruikt om te sparen.

Ganbaar, passende en beroepsarbeidsongeschiktheid

1. Gangbaar. Bij gangbare arbeid wordt bij de bepaling van arbeidsongeschiktheid rekening gehouden met alle werkzaamheden die de verzekerde nog uit zou kunnen voeren. Hierbij wordt dus niet gekeken naar het beroep en de werkervaring.

2. Passende. Onder passende arbeid wordt verstaan arbeid die bij arbeidsongeschiktheid in redelijkheid aan de werknemer kan worden opgedragen, daarbij rekening houdend met het arbeidsverleden, opleidingsniveau, de beperkingen en salarisniveau.

3. Beroepsarbeidsongeschiktheid betekent dat bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid het eigen (verzekerde) beroep bepalend is. Als u bijvoorbeeld accountant bent en u gekozen heeft voor een verzekering op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid, dan kunt u niet verplicht worden uw (rest)capaciteiten te benutten voor een andere functie.

Indexatie

Als u dan eenmaal arbeidsongeschikt bent vinden wij dat uw uitkering zoveel mogelijk waarde vast moet blijven. Indexatie is dus heel belangrijk. Wat minder belangrijk is, is indexatie van het verzekerde bedrag. Wij toetsen elk jaar of uw verzekering nog aan ons advies en uw behoefte voldoet. Wij brengen uw verzekering onder bij maatschappijen die een optie recht hebben (verhoging van het verzekerde kapitaal zonder extra medische waarborgen) Wij vinden dat het onze zorg plicht is om dit optie recht te lichten als het nodig is. De premie die u betaald voor de voor indexatie (al snel 150 euro per jaar) bespaart u dus.

 

Schade of sommen verzekering

Bij schade verzekeringen wordt uitsluitend gekeken naar het inkomensverlies bij sommen verzekeringen wordt uitgekeerd op basis van de verzekerde som.

Concreet betekend dit dat als u inkomsten hebt die doorlopen nadat u arbeidsongeschikt bent geworden (provisie of abonnementen) dan wordt rekening gehouden met deze inkomsten. Voorbeeld. U bent 100% arbeidsongeschikt verzekerd voor €50.000 u hebt €10.000 doorlopende inkomsten uw uitkering wordt niet €50.000 maar €40.000.

Bij een Sommen verzekering wordt niet gekeken naar nog lopende inkomsten. In het hier bovengenoemde voorbeeld ontvang je met een sommen verzekering gewoon €50.000

Belangrijk is dus om te inventariseren of er doorlopende inkomsten zijn. Een timmerman die zich als ZZP er verhuurt, zal geen sommen verzekering nodig hebben. Hij heeft geen doorlopende inkomsten.