Ondernemen is


> Deskundigheid

Vaardigheid

> Klanten binnenhalen

Letten op de kosten

> Doorzettingsvermogen

Concentratie

> FOCUS

Voorbeeld freelance contract

De ondergetekenden:

__________ (naam en rechtsvorm opdrachtgever of ingeval natuurlijk persoon: voorna(a)m(en) en achternaam), gevestigd (of: wonende) in __________ (plaatsnaam) aan de __________ (adres), die op grond van art. __________ van haar statuten wordt vertegenwoordigd door __________ (voorna(a)m(en), achternaam en functie), nader te noemen: opdrachtgever,

en

__________ (voorna(a)m(en), achternaam freelancer of ingeval bedrijf/onderneming/organisatie: naam en rechtsvorm), wonende (of: gevestigd) in __________ (plaatsnaam) aan de __________ (adres), nader te noemen: opdrachtnemer.

 

Nemen in aanmerking dat:

a. Het is voor opdrachtgever noodzakelijk dat de volgende werkzaamheden worden verricht: __________ (te verrichten werkzaamheden).

b. Opdrachtnemer heeft expertise op het gebied van deze werkzaamheden en is bereid deze werkzaamheden buiten dienstbetrekking ten behoeve van opdrachtgever te verrichten.

c. Opdrachtgever kan te allen tijde opdrachtnemer opdracht geven tot het verrichten van deze werkzaamheden, buiten dienstbetrekking, maar opdrachtgever kan niet verplicht worden opdrachtnemer een opdracht te verstrekken.

d. Opdrachtnemer kan te allen tijde een opdracht van opdrachtgever tot het verrichten van deze werkzaamheden, buiten dienstbetrekking, aanvaarden, maar kan daartoe niet verplicht worden.

 

Verklaren te zijn overeengekomen, voor het geval opdrachtnemer een opdracht tot het verrichten van deze werkzaamheden voor opdrachtgever aanvaardt, als volgt:

Art. 1. Aanvang en duur overeenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en wel voor de duur van de overeengekomen werkzaamheden met een maximumduur van __________ (aantal maanden). De overeenkomst zal daarom in ieder geval van rechtswege eindigen met het verstrijken van de maximumduur.


Art. 2. Omschrijving werkzaamheden
De inhoud, aard en omvang van de door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever te verrichten werkzaamheden bestaan uit __________ (exacte omschrijving).


Art. 3. Uitvoering werkzaamheden
3.1. Opdrachtnemer zal bij zijn/haar werkzaamheden in acht nemen de zorg van een goed opdrachtnemer.

3.2. Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van opdrachtgever. Het staat opdrachtnemer vrij om binnen dat wat is afgesproken het overeengekomen resultaat te verwezenlijken. Een en ander laat onverlet dat opdrachtgever opdrachtnemer aanwijzingen als bedoeld in artikel 7:402 BW kan geven en dat opdrachtnemer is gehouden gevolg te geven aan een tijdig verleende en verantwoorde aanwijzing betreffende de uitvoering van de opdracht.

3.3. Opdrachtnemer heeft het recht zijn/haar werktijden zelf vast te stellen, met dien verstande dat de werkzaamheden uiterlijk __________ (datum) zullen zijn afgerond.

3.4. De werkzaamheden zullen in de regel plaatsvinden in __________ (plaatsnaam).

3.5. Opdrachtnemer kan de overeengekomen werkzaamheden deels of geheel door een ander laten verrichten indien hij/zij dit tevoren aan opdrachtgever heeft meegedeeld en opdrachtgever zich met die ander kan verenigen. Opdrachtgever kan alleen een ander weigeren indien deze niet aan een aantal tussen partijen overeengekomen objectieve criteria voldoet. Opdrachtnemer blijft echter te allen tijde tegenover opdrachtgever aansprakelijk voor het overeengekomen resultaat alsof hij/zij de desbetreffende werkzaamheden zelf verricht heeft.

3.6. Opdrachtnemer houdt opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van zijn/haar werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht. Indien opdrachtgever daarvan anders niet op de hoogte zou zijn, brengt opdrachtnemer opdrachtgever onverwijld in kennis van de voltooiing van de opdracht. Opdrachtnemer legt aan opdrachtgever verantwoording af over de wijze waarop hij/zij zich van zijn opdracht heeft gekweten.


Artikel 4. Vrijwaring
Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever van iedere aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de werkzaamheden die voortvloeien uit deze overeenkomst van opdracht. Opdrachtnemer sluit hiertoe een verzekering af die de risico's voldoende dekt.


Artikel 5. Honorarium
5.1. Het basishonorarium van opdrachtnemer bedraagt __________ (bedrag en munteenheid) per uur te vermeerderen met btw.

5.2. De in het kader van de opdracht door opdrachtnemer gemaakte onkosten, worden afzonderlijk en gespecificeerd in rekening gebracht op basis van __________ (berekeningswijze).

5.3. Opdrachtnemer zal opdrachtgever maandelijks een gespecificeerde factuur zenden ter zake honorarium en onkosten. Opdrachtgever zal de facturen voldoen binnen __________ (aantal) werkdagen.


Artikel 6. Geheimhouding
Opdrachtnemer verklaart alle vertrouwelijke informatie van opdrachtgever, waaronder bedrijfsgegevens en financiële of technische gegevens, waarover hij/zij uit hoofde van de overeengekomen werkzaamheden de beschikking heeft gekregen geheim te houden, alsmede de naam van opdrachtgever niet op enigerlei wijze voor reclamedoeleinden te zullen gebruiken dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtgever. Een en ander op straffe van een direct opeisbare niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten behoeve van opdrachtgever van __________ (bedrag en munteenheid) voor iedere overtreding en voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt.


Artikel 7. Verklaring arbeidsrelatie
7.1. Opdrachtnemer verklaart de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren in de zelfstandige uitoefening van zijn/haar beroep. Opdrachtnemer zal vóór het sluiten van deze overeenkomst aan opdrachtgever overleggen een geldige verklaring arbeidsrelatie (VAR-verklaring) waarin is vermeld dat hij/zij "winst uit onderneming" (VAR-wuo) heeft of dat zijn/haar "inkomsten voor rekening van zijn/haar vennootschap zijn" (VAR-dga). Uit die VAR-verklaring moet voorts blijken dat de daarin beschreven werkzaamheden waarvoor de opdrachtnemer als zelfstandig ondernemer wordt beschouwd, overeenkomen met de werkzaamheden waarvoor deze freelance-overeenkomst wordt aangegaan. Opdrachtnemer zal opdrachtgever, in geval van aflopen van de VAR, tijdig een nieuwe VAR doen toekomen, Tezamen met de VAR zal opdrachtnemer aan opdrachtgever een geldig legitimatiebewijs tonen.

7.2. Op grond van het in het vorige lid bepaalde zal opdrachtgever geen loonheffingen en premies voor de werknemersverzekeringen inhouden op het in artikel 5 genoemde honorarium en afdragen.

7.3. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor eventuele aanspraken van de Belastingdienst en/of de uitvoeringsinstelling werknemersverzekeringen voor niet-betaalde belasting en/of premies sociale verzekeringen met betrekking tot het overeengekomen honorarium.


Artikel 8. Opzegging overeenkomst
De opdrachtgever kan deze overeenkomst te allen tijde opzeggen zonder rechterlijke tussenkomst, met inachtneming van de bepalingen van deze overeenkomst.


Artikel 9. Rechts- en domiciliekeuze
Partijen verklaren op deze overeenkomst Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betreffende deze overeenkomst zijn in eerste instantie onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter in __________ (plaatsnaam).

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, per bladzijde geparafeerd en ondertekend in __________ (plaatsnaam) op __________ (datum)

 

__________

(handtekening) Opdrachtgever

 

__________

(handtekening) Freelancer