Ondernemen is


> Deskundigheid

Vaardigheid

> Klanten binnenhalen

Letten op de kosten

> Doorzettingsvermogen

Concentratie

> FOCUS

De kleineondernemersregeling (KOR)

De kleineondernemersregeling houdt in dat ondernemers-natuurlijke personen die per jaar na aftrek van voorbelasting niet meer dan € 1883 aan BTW zijn verschuldigd, een belastingvermindering krijgen. Als zij per jaar minder dan € 1345 aan BTW zijn verschuldigd, is de vermindering gelijk aan de af te dragen belasting. De hoogte van de omzet speelt dus geen rol.


Let op!
De kleine ondernemersregeling is een vermindering in de sfeer van de omzetbelasting. Deze vermindering moet voor de inkomstenbelasting wel als winst worden aangemerkt!


Voor wie geldt de KOR?


De kleineondernemersregeling geldt alleen voor natuurlijke personen (eenmanszaken) en samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen (maatschap, firma, waaronder de zgn. man-vrouwfirma, commanditaire vennootschap-niet op aandelen e.d.) die in Nederland wonen of zijn gevestigd, dan wel beschikken over een vaste inrichting in Nederland.

De regeling geldt niet voor individuele personen die samenwerken in een maatschap, firma e.d., maar voor de maatschap, firma e.d. in haar totaliteit. Zo kan bijvoorbeeld een firma met drie firmanten slechts één keer gebruikmaken van de vermindering van maximaal € 1345 (en dus niet van maximaal 3 × € 1345). De regeling is niet bestemd voor de NV, BV, stichting, vereniging en andere rechtspersonen dan wel combinaties van natuurlijke personen met rechtspersonen.

Van een samenwerkingsverband van natuurlijke personen kan ook sprake zijn gedurende de zgn. voorperiode waarbij de NV of BV nog in oprichting is. De NV of BV in oprichting kan dan dus ook de kleineondernemersregeling toepassen. Het is niet van belang of de winst van de voorperiode al dan niet wordt toegerekend aan de latere NV of BV.

Een ondernemer die meer dan één bedrijf heeft moet deze voor de toepassing van de kleineondernemersregeling gezamenlijk in aanmerking nemen. De kleineondernemersregeling geldt namelijk voor de ondernemer en niet voor de onderneming.


Hoogte van de vermindering


De vermindering voor kleine ondernemers is niet steeds gelijk. Zij is kleiner naarmate de aan de Belastingdienst af te dragen omzetbelasting (verschuldigde belasting minus de voorbelasting) dichter bij de € 1883-grens ligt.

Twee gevallen kunnen worden onderscheiden:
a de af te dragen belasting is € 1345 of minder: de vermindering is gelijk aan de af te dragen belasting;
b de af te dragen belasting is meer dan € 1345, maar niet meer dan € 1883: de vermindering is gelijk aan 2,5 maal het verschil tussen € 1883 en de af te dragen belasting. De vermindering kan niet hoger zijn dan de af te dragen omzetbelasting.

De belastingvermindering bedraagt maximaal € 1345.

 

Toepassing vermindering

Om de vermindering voor kleine ondernemers te genieten zijn er twee mogelijkheden:

a na afloop van het boek- of kalenderjaar berekent u met behulp van de jaarcijfers de vermindering waarop u recht hebt. Vervolgens brengt u dat bedrag in aftrek bij de laatste aangifte van het (boek)jaar dan wel bij de eerste aangifte van het nieuwe (boek)jaar. Als u jaaraangifte doet, verwerkt u de vermindering uiteraard in die aangifte;

b u past in de loop van het jaar alvast een voorlopige vermindering toe en verrekent na afloop van het jaar de voorlopige verminderingen met de definitieve vermindering.