Ondernemen is


> Deskundigheid

Vaardigheid

> Klanten binnenhalen

Letten op de kosten

> Doorzettingsvermogen

Concentratie

> FOCUS

Eenmans-BV

Het Nederlands recht maakt het mogelijk dat alle aandelen van een BV (Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) in handen is van 1 natuurlijk persoon (of rechtspersoon).


Snelle oprichting BV

Per 1 juli 2011 is de procedure voor de oprichting van een BV vereenvoudigd door de afschaffing van de ministeriele verklaring van geen bezwaar.


Procedure oprichting BV
De Kroon Adviseurs zorgt voor advisering en begeleiding van de oprichting van eenmans-BV's en holdingstructuren. De procedure voor oprichting van een BV is eenvoudig en snel:

1. Invullen kort formulier personalia oprichters

2. Opstellen en verzenden opdrachtbrief door De Kroon Adviseurs naar
notaris

3. Opstellen conceptakte door notaris
4. Afspraak maken met bank voor openen van een bankrekening op naam
van de BV in oprichting

5. Storten van het kapitaal van € 18.000 op deze bankrekening
6. Afgifte bankverklaring door de bank aan de notaris
7. Afspraak notaris voor het passeren van de oprichtingsakte

De snelheid van de oprichting wordt na 1 juli grotendeels bepaald door de snelheid van afgifte door de bank van de bankverklaring.

Alles kan per e-mail worden afgehandeld. Alleen bij het passeren van de oprichtingsakte dient u persoonlijk aanwezig te zijn op het kantoor van de notaris.

Het opstellen van de (concept) oprichtingsakten en de passering van de akte wordt verzorgd door notariskantoor Eric Dicou te Breda.

Voor het afgeven van een bankverklaring blijkt in de praktijk de ABN-AMRO en Rabobank het snelst te kunnen werken.

Storting van het geplaatste aandelenkapitaal kan gedaan worden met geleend geld.
Na verkrijging van de bankverklaring kan het geld weer worden opgenomen door de oprichters/aandeelhouders. Wel krijgt de BV dan een vordering op de aandeelhouder (de aandeelhouder heeft dus een schuld aan de BV).


Invoering Flex-BV

Al jaren is gesproken over invoering van de Flex-BV. Het ziet ernaar uit dat deze nu zeer binnenkort daadwerkelijk wordt ingevoerd. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer.

Bij de Flex-BV is het niet meer nodig om een aandelenkapitaal van € 18.000 te storten. Dus een BV kan nu zonder kapitaal worden opgericht.
Ook is er geen accountantsverklaring meer nodig indien een onderneming wordt ingebracht in een BV.
VVerder komt er meer vrijheid voor de BV om haar (bestuurs)organen en de inhoud van de statuten te regelen, wordt de blokkeringsregeling afgeschaft, en een verruiming mogelijkheden besluitvorming