Ondernemen is


> Deskundigheid

Vaardigheid

> Klanten binnenhalen

Letten op de kosten

> Doorzettingsvermogen

Concentratie

> FOCUS

Flex BV

De verwachting is dat op 1 juli 2012 eindelijk het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (dat nu bij de Eerste Kamer ligt) in werking gaat treden. Bij de invoering worden de regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv's) eenvoudiger en flexibeler.


Geen minimumkapitaal meer vereist
De belangrijkste wijziging betreft het verdijwijnen van de verplichting tot storting van een minimumkapitaal. Op dit moment dient bij oprichting minimaal € 18.000 gestort te worden. Bij de nieuwe Flex BV is er dus geen sprake meer van de verplichting tot het storten van een minimumkapitaal. Een symbolische storting van € 1,00 is dus voldoende.

De eis van het minimumkapitaal diende ter bescherming van de zakelijke crdeiteuren van de BV. In de praktijk bleek echter deze maatregel niet effectief. Vandaar dat deze eis bij de nieuwe Flex BV vervalt.

Grotere aansprakelijkheid bestuur en aandeelhouders
Daartegenover wordt wel de aansprakelijkheid van bestuur en aandeelhouders vergroot, waarmee het leeghalen van een bv door de eigenaren ten koste van schuldeisers riskanter wordt.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en stelt de uitkeringen vast, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die er volgens de wet of statuten moeten zijn.

Het bestuur moet goedkeuring verlenen en mag weigeren als het weet of kan voorzien dat de vennootschap na de winstuitkering de schulden niet meer kan betalen.

Als de vennootschap na een winstuitkering de schulden niet meer kan betalen, dan zijn de bestuurders die dat wisten of moesten voorzien hoofdelijk aansprakelijk.

Degene die de winstuitkering ontving terwijl hij wist of kon voorzien dat de vennootschap na de uitkering de schulden niet meer kon betalen, moet dit tekort vergoeden.Geen accountantsverklaring bij inbreng
Indien u uw onderneming inbrengt in een BV, dient u onder de huidige wetgeving een accountantsverklaring te laten opstellen waarin wordt vermeld, dat de waarde van de onderneming minimaal voldoet aan de verplichte wettelijke kapitaalstorting. Onder de nieuwe wetgeving is deze accountansverklaring niet meer nodig (er is immers geen mimimumkapitaal vereist).


Geen bankverklaring
Ook in verband met het verdwijnen van de minimum kapitaaleis, is een bankverklaring, waarin vermeld wordt dat de oprichter minimaal € 18.000 heeft gestort, niet meer nodig.


Grote vrijheid opstellen statuten
Bij de nieuwe wet verdwijnen veel dwingende regels en kan een ondernemer de statuten van zijn bedrijf vergaand aanpassen. De statuten kunnen straks dus voor elke bv op maat worden gemaakt. Aanpassen van de statuten is niet verplicht, maar vaak wel noodzakelijk om te profiteren van de geboden flexibiliteit en vrijheid. Vaak moeten dan ook andere zaken die hiermee samenhangen worden aangepast, zoals aandeelhoudersovereenkomsten en de kapitaalstructuur.